<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 id='MK_TOP_loginform'> <tr><form name=top_form_log action="/html/mainn.html" method=post ><td><a href="/shop/member.html?type=login" onfocus='blur()'><img src="http://flyingfish33.com/design/flyingfish/2014_top/16_login.jpg" border="0" height="26" width="64"></a></td> <input type=hidden name=type value='login'> <input type=hidden name=toplogin value='YES'> <input type=hidden name=sslid value='flyingfish'> <input type=hidden name=sslip value='flyingfish33.com'> <input type=hidden name=formname value='top_form_log'> <input type=hidden name=sendfunc value='top_newsend'> <input type=hidden name=msecure_key><input type=hidden name=returnurl value="/board/board.html?code=flyingfish&page=1&board_cate=&type=v&num1=961124&num2=00000&lock=N&flag=notice&code=flyingfish"></form></tr></table>
-
 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 
 

 

2012. 12. 21 (21:05)
제   목 : 입금했는데 주문서가 없어요! 입금자를 찾습니다~!!! [클릭]
작성자 :  

입금미확인명단


-----------------------------------------------------


2015년

김은채 / 농협 / 4월3일 / 5,000원
박언숙 / 농협 / 5월25일 / 9,000원
이선호 / 농협 / 8월4일 / 35,900원
조인경 / 국민 / 10월13일 / 49,500원
김순남 / 국민 / 12월16일 / 34,500원
김용운 / 농협 / 12월22일 / 34,500원

 

2016년

차명숙 / 농협 / 6월2일 / 20,500원

박주영  / 농협 / 8월4일 / 24,500원

 

-----------------------------------------------------

 

 

* 게시글이나 고객센터로 연락 부탁드려요:^) *

 

  Content name date  
입금했는데 주문서가 없어요! 입금자를 찾습니다~!!! [클릭]  
2012/12/21  

 

 

 

제목 없음

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout