<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 id='MK_TOP_loginform'> <tr><form name=top_form_log action="/html/mainn.html" method=post ><td><a href="/shop/member.html?type=login" onfocus='blur()'><img src="http://flyingfish33.com/design/flyingfish/2014_top/16_login.jpg" border="0" height="26" width="64"></a></td> <input type=hidden name=type value='login'> <input type=hidden name=toplogin value='YES'> <input type=hidden name=sslid value='flyingfish'> <input type=hidden name=sslip value='flyingfish33.com'> <input type=hidden name=formname value='top_form_log'> <input type=hidden name=sendfunc value='top_newsend'> <input type=hidden name=msecure_key><input type=hidden name=returnurl value="/board/board.html?code=flyingfish_board3&page=1&board_cate=&type=v&num1=999940&num2=00000&lock=N&code=flyingfish_board3"></form></tr></table>
-
 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

공지 / 알림사항 / 자주묻는질문   

 

 

 

제   목 : [5월이벤트] 2016년 5월 할인행사 및 이벤트 안내
작성자 :     파일첨부 : event_notice_3.jpg 조회 : 9150 

 

2016년 5월 할인 행사 및 이벤트

 

 

  • 5월1일~5월15일 - 감사의달 5월 BEST 상품 5% 할인전
  • 5월11일~5월15일 - [플피야부탁해] 코디세트 5% 할인
  • 5월16일~5월22일 - [여행아부탁해] 여행가기전 필수쇼핑아이템 5~10% 할인전
  • 5월23일~5월31일 - [여름아부탁해] 여름 옷 & 악세사리 5~10% 할인전
  • 5월20일~5월31일 - [1~4월구매금액 등급별] 멤버쉽 할인쿠폰 (마이페이지에서 확인)
  • 5월1일~5월31일 - 카드무이자할부 신한/현대/삼성/농협/국민/롯데/하나/BC카드 2~5개월

 

 

 

* 이벤트 및 할인행사는 추가 또는 조기마감 될수있습니다 *

 

 

 

  Content name hits
[5월이벤트] 2016년 5월 할인행사 및 이벤트 안내   
9150

 

 

 

 

제목 없음

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout