<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 id='MK_TOP_loginform'> <tr><form name=top_form_log action="/html/mainn.html" method=post ><td><a href="/shop/member.html?type=login" onfocus='blur()'><img src="http://flyingfish33.com/design/flyingfish/2014_top/16_login.jpg" border="0" height="26" width="64"></a></td> <input type=hidden name=type value='login'> <input type=hidden name=toplogin value='YES'> <input type=hidden name=sslid value='flyingfish'> <input type=hidden name=sslip value='flyingfish33.com'> <input type=hidden name=formname value='top_form_log'> <input type=hidden name=sendfunc value='top_newsend'> <input type=hidden name=msecure_key><input type=hidden name=returnurl value="/board/board.html?code=flyingfish_board3&page=1&board_cate=&type=v&num1=999957&num2=00000&lock=N&code=flyingfish_board3"></form></tr></table>
-
 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

공지 / 알림사항 / 자주묻는질문   

 

 

 

제   목 : 구매금액별 할인쿠폰 안내
작성자 :     파일첨부 : 15_mainimg2.jpg 조회 : 2771 

 

 

 

~ 2015년 7월 21일 23:29 까지,

7만원이상구매시 - 1,000원 할인쿠폰

12만원이상구매시 - 3,000원 할인쿠폰

20만원이상구매시 - 5,000원 할인쿠폰

 

20만원이상 구매시 5,000원할인쿠폰을 사용하셔도

기존에 증정되고있는 플라워에코백 사은품도 함께드립니다 :)

 

 

 

 

 

 

 

  Content name hits
구매금액별 할인쿠폰 안내  
2771

 

 

 

 

제목 없음

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout